Son Haberler

Sağlık Bakanlığı bünyesinde sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında yer alan ve Bakanlığa vize edilmiş pozisyonlara sözlü sınav sonucu atanacaklarda uygulanacak usul ve esaslar nelerdir?


657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca kura ile ataması öngörülenler dışında, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında yer alan ve Bakanlığa vize edilmiş pozisyonlara sözlü sınav sonucu atanacaklarda uygulanacak usul ve esaslar nelerdir? 

663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hülcmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında Bakanlık pozisyonlarına sözleşmeli personel atamaları için yapılacak olan sözlü sınavları "SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ YERLEŞTİRME İLE SÖZLÜ SINAV USUL VE ESASLARI" yürürlüğe girerek düzenlenmiştir. Söz konusu düzenleme ile sözleşmeli sağlık personeli için yapılacak sözlü sınavlara ilişkin işlemleri yürütmek üzere beş kişiden oluşan merkez sınav komisyonunun oluşturulacağı ve Merkez Sınav Komisyonunun; bu kapsamdaki sözleşmeli sağlık personelinin; Bakanlığa KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme ile atanmasına veya KPSS puanı esas alınarak Bakanlık tarafından yapılacak sözlü sınavla atama yapılmasına karar vereceği düzenlenmiştir. Merkez Sınav Komisyonunun belirlediği illerde Sözlü sınavları yapmak üzere 3 kişiden oluşan İl Sınav Komisyonlarının oluşturulacağı ifade edilmiştir.

Sözlü sınava; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara sahip olanlar ve son başvuru tarihi itibariyle mezun olmuş ve geçerli KPSS puanına sahip olanlar başvurabilecektir. Bakanlığın gerek görmesi halinde mesleki tecrübe, sertifika ve yaş başta olmak üzere özel şartlar arayabileceği de yine düzenleme altına alınmıştır.

Sözlü sınavda; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti ile mesleki bilgileri yönüyle yüz tam puan üzerinden değerlendirme yapılır ve her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınav puanları, iki yılı aşmamak suretiyle bir sonraki sınava kadar geçerli olup bu dönem içinde alım yapılması halinde KPSS puanı ile bu sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması esas alınarak yerleştirme yapılır. Sözlü sınav sonuçlarına itiraz, ilgilinin sınava girdiği komisyona, sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren beş gün içinde yapılır ve sözlü sınav komisyonu tarafından en geç beş iş günü içerisinde değerlendirilerek ilgililere bildirilir. İtirazın reddi durumunda ise idari yargı mercilerine başvurularak idari işlemin iptali davası açılabilir. Bu davalarda davalı idare, o idari işlemi yapan yani Sağlık Bakanlığıdır. Görevli mahkeme idare mahkemesi olmakla birlikte yetkili mahkeme ise idari işlemi yapan kurumun bulunduğu yer idare mahkemesi olacaktır. Söz konusu işleme karşı idari dava açma süresi 60 gündür. Bu 60 günlük süre itiraz sonucunun ilgiliye tebliğ edilmesinden itibaren başlamaktadır. Hak düşürücü nitelikte olan dava zamanaşımı süresinin geçirilmesi durumunda ise dava ya mahkemenin re'sen incelemesi sonrası ya da kurumun itirazı sonrası zamanaşımından reddedilecektir. İdari yargı uzmanlık gerektiren bir hukuk dalıdır. Bu yüzden hak kaybına uğramamak, davanın aleyhe sonuçlanmasını engellemek maksadıyla sıkı çalışılması ve gerekçeli savunmaların hazırlanması gerekmektedir. İdari yargıda sürelerin yanlış takibi ya da tecrübesizlik sebebiyle öngörülmemesi durumlarında dava süre aşımı dolayısıyla usulden reddolacak ve hak kayıplarına sebebiyet verecektir. 
 

Sosyal Medyada Biz

E-Bülten Üyeliği