Son Haberler

Bu makalemizde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının devlet memurluğuna etki edip etmediği hususunda bilgilendirmelerde bulunucaz. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı Ceza Muhakemeleri Kanununun 231'inci maddesinde düzenlenmiş bir


HAGB Devlet Memurluğuna Engel mi?

Bu makalemizde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının devlet memurluğuna etki edip etmediği hususunda bilgilendirmelerde bulunucaz. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı Ceza Muhakemeleri Kanununun 231'inci maddesinde düzenlenmiş bir hükümdür. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı suç sonucunda kişinin hapis cezası ile mahkum olmasını önleyerek kişinin 5 yıl süreyle denetime tabi olması sonucunu doğurmaktadır. Ayrıca kişi kişi adli para cezası almış ise de HAGB kararı ile bu adli para cezasını da ödemeyecektir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ile kişi hakkında mahkumiyet kararı verilmediği gibi Türk Ceza Kanununda yer alan 53'üncü maddedeki tedbirler de uygulanmayacaktır. Kişi hakkında 5 yıl süreyle denetim verildiğinden ötürü kişi 5 yıl içerisinde kasıtlı bir suçtan tekrar mahkum olmaz ise HAGB kararına sebebiyet veren suç düşürülecek ve kişi hiç suç işlememiş bir kişi gibi hayatına devam edebilecektir. 18 yaşın altındaki çocuklar için ise denetim süresi 5 yıl değil 3 yıl olarak kararlaştırılmıştır. 18 yaşın altındaki çocuklar da hagb kararı ile 3 yılın sonunda adli sicil ve arşiv kaydı tertemiz olarak hayatlarına devam edebileceklerdir. 

Şimdi gelelim hagb kararının devlet memurluğuna engel teşkil edip etmediğine. Bilindiği üzere kişiler devlet memuru olduklarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olmaktadırlar. 657 sayılı devlet memurları kanununun 48'inci maddesi devlet memuru olacaklarda bulunması gereken genel ve özel nitelikleri düzenlemiştir. Yine 48'inci maddede devlet memurluğuna başvuran kişilerin hangi suçları işledikleri sırada devlet memuru olamayacakları da belirtilmişitir. Biz bu suçlara katalog suçlar demekteyiz. 48'inci maddede yer alan bu katalog suçlar Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarıdır.

Görüleceği üzere katalog suçların işlenmesi durumunda bu suçlardan mahkum olmak ile affa uğramış olmak devlet memurluğuna engel teşkil etmektedir. O zaman şunu net bir şekilde söyleyebilir kiz katalog suçlardan dahi olsa bile kişi yargılama sonucunda HAGB kararı almış ise devlet memuru olabilecektir.

Sosyal Medyada Biz

E-Bülten Üyeliği